www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Αγορά Εργασίας
Job Market

 

Εύρεση Απασχόλησης - Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Στόχος της συγκεκριμένης υπηρεσίας είναι η υποστήριξη των φοιτητών και των αποφοίτων του Ιδρύματος στην καλύτερη δυνατή προετοιμασία τους για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

 

Θέσεις Εργασίας

Στη συγκεκριμένη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλες τις προκηρυσσόμενες θέσεις εργασίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί το σύνδεσμο αυτό τόσο για προκηρύξεις - διαγωνισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα όσο και για ευκαιρίες εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις

To Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω της υπηρεσίας του, της διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας συνεργάζεται με μια σειρά από επιχειρήσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και που προέρχονται από ολόκληρη την Ελλάδα.

Χρήσιμες Διευθύνσεις

Μηχανές αναζήτησης και χρήσιμες διευθύνσεις για την εύρεση εργασίας.

 Απόφοιτοι τμημάτων Επιστημών Υγείας, Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας, Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Βιολογίας ,Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος , Γεωτεχνικών Επιστημών, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπονίας ...

41 Συμβάσεις στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.)

ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΑ/ Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.) εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σαράντα μία (41) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα, για τις ανάγκες υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Εκπόνηση δράσεων του Εθνικού Προγράμματος Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο πλαίσιο ενωσιακών απαιτήσεων» στο ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (ΟΠΣ 5004055,ΣΑΕ0861).

Αφορά αποφοίτους τμημάτων:

 • ΑΕΙ Επιστημών Υγείας, Τμήματος/Κατεύθυνσης Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας
 • ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας ή ΑΕΙ Τμήματος Περιβάλλοντος
 • ΑΕΙ Βιολογίας ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος
 • ΤΕΙ Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπονίας, Κατεύθυνσης Ζωικής Παραγωγής
 • ΤΕΙ Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών
 • ΑΕΙ Επιστημών της Θάλασσας, ή ΑΕΙ Γεωτεχνικών Επιστημών
 • Τμήματος/Κατεύθυνσης Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος ή ΤΕΙ ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών
 • ΤΕΙ Πληροφορικής

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ' άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου του 2019 και ώρα 15:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ΄ αριθμ. 134/17-01-2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ». Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν μια πρόταση για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για έως και δύο έργα, με σειρά προτίμησης. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας Καβάλας, της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Νέα Πέραμος, Τ.Κ. 64007, Καβάλα. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 25940 22691 στον Δρ Κουτράκη Εμμανουήλ, Επιστημονικά υπεύθυνο του προγράμματος.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

Ημερομηνία:18.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (134_17-1-2019_.pdf)134_17-1-2019_.pdf[ ]560 Kb
 

Μηχανολόγος Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Μηχανολόγος  Μηχανικός και Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Η Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε  επιθυμεί να προσλάβει Μηχανολόγο – Μηχανικό και Ηλεκτρολόγο Μηχανικό πλήρους απασχόλησης για το εργοστάσιο της Καλαμάτας.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Μηχανολόγου-Μηχανικού ΤΕΙ ή Τεχνικής σχολής (για τεχνικούς-μηχανολόγους-μηχανικούς)
 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΤΕΙ (για ηλεκτρολόγους)
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Προφίλ υποψηφίων

 • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, αναλυτική σκέψη ,αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη

Προσφέρονται :Ανταγωνιστικές αποδοχές, Άριστο εργασιακό περιβάλλον.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Αρχιτέκτονας

Αρχιτέκτονας

Το μελετητικό τμήμα της ReflectLights αναζητά Αρχιτέκτονα για 2D & 3D σχεδίαση και φωτορεαλιστική απεικόνιση μελετών φωτισμού.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Καλή γνώση των σχεδιαστικών προγραμμάτων autocad, 3D Studio MAX, Relux.
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Οργανωτικό και υπεύθυνο άτομο.

Η γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων όπως τα ArchiCAD, Rhino ή Maya θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Περισσότερες Πληροφορίες

 

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗ ΕΜΠΕΙΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ

Tο Διατµηµατικό Εργαστήριο Συστηµάτων Ελέγχου και Ροµποτικής (CSRL) του Τ.Ε.Ι. Κρήτης στo πλαίσιo του ερευνητικού έργου µε τίτλο «SOUP: Αξιοποίηση Ροµποτικών Συστηµάτων και Τεχνολογιών Υπολογιστικής Ευφυΐας στη Μείωση Κόστους και Εισροών στις Υδροπονικές Καλλιέργειες» προσκαλεί ενδιαφερόµενους για την πλήρωση µίας θέσης έµπειρου ερευνητή, πλήρους απασχόλησης και διάρκειας δύο ετών, όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα συνοδευόµενο από αντίγραφα της διδακτορικής διατριβής και επιλεγµένων επιστηµονικών δηµοσιεύσεων, στον επιστηµονικό υπεύθυνο Δρ. Φασουλά Ιωάννη ( Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. )

Έδρα: Ηράκλειο Κρήτης – ΤΕΙ Κρήτης - Εργαστήριο CSRL

Χρονική διάρκεια: Διάρκεια απασχόλησης: 24 µήνες

Εκτιµώµενη ηµεροµηνία έναρξης: Φεβρουάριος 2019

Αµοιβή: Έως 52,800 Ευρώ (για κατόχους Διδακτορικού)

Απαιτούµενα Προσόντα

§ Μεταπτυχιακό Δίπλωµα ειδίκευσης ή Διδακτορικό στην Υπολογιστική Όραση ή τη Ροµποτική

§ Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας

§ Ολοκληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους)

Επιθυµητά Προσόντα

§ Επιστηµονικές δηµοσιεύσεις σε υψηλού επιπέδου διεθνή συνέδρια και περιοδικά στα παραπάνω αντικείµενα

§ Εµπειρία ανάπτυξης εφαρµογών οπτικής καθοδήγησης ροµποτικών συστηµάτων

§ Εµπειρία προγραµµατισµού σε ROS

§ Εµπειρία συµµετοχής σε Ευρωπαϊκά και εθνικά προγράµµατα σε σχετικά µε τους παραπάνω τοµείς έργα.

 

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής Πληροφορικής, Μαθηματικών ή Φυσικής

Μεταδιδάκτορας Ερευνητής

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ΕΥΦΥΕΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ (ΕΝΟΡΑΣΗ)» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης ανταποδοτικής υποτροφίας, από φυσικό πρόσωπο Μεταδιδάκτορα, Πτυχιούχο Πανεπιστημιακής ή Πολυτεχνικής Σχολής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, συναφές με την πληροφορική, τα μαθηματικά ή τη φυσική, στον οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 17.07.2021.

Το αντικείμενο της έρευνας εστιάζει σε μεθοδολογίες επεξεργασίας, ανάλυσης ή/και κωδικοποίησης των σημάτων που λαμβάνονται από το υπό ανάπτυξη οπτικοακουστικό σύστημα, και της εξαγωγή πληροφορίας από αυτά γενικότερα. Μεταξύ των μεθόδων που θα διερευνηθούν περιλαμβάνονται μέθοδοι προεπεξεργασίας και μετασχηματισμού των σημάτων, εξαγωγής χαρακτηριστικών, εντοπισμού και αναγνώρισης σημείων ή περιοχών ενδιαφέροντος στα σήματα, κλπ. Επίσης θα διερευνηθούν μεθοδολογίες που θα αξιοποιούν την οπτική πληροφορία σε συνδυασμό την πληροφορία που λαμβάνεται από άλλες πηγές για την καθοδήγηση του χρήστη, την δημιουργία περιλήψεων και τη χαρτογράφηση της λαμβανομένης πληροφορίας.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση, σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την 28η Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Γιαννιτσών με Λαχανά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα, ΤΚ 38334,Βόλος (Υπ’ όψη κου Κοντού Θεόδωρου, τηλ. 24210 06413 και κας Βασίλαρου Ε. τηλ. 24210 06403) και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οποία υποβάλουν την Πρότασή τους. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν από το Πρωτόκολλο της Γραμματείας του ΕΛΚΕ μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής μέσω ταχυμεταφοράς, η Επιτροπή Αξιολόγησης ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν και δε δεσμεύεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (on2o469v7x-4ri.pdf)on2o469v7x-4ri.pdf[ ]583 Kb
 

Κτηνίατρος

Κτηνίατρος

Η Παναιγιάλειος Ένωση Συνεταιρισμών ΑΕΣ ΑΕ αναζητά κτηνίατρο για την στελέχωση του κτηνιατρικού τμήματος παραγωγικών ζώων με κύριες αρμοδιότητες (α) την συνταγογράφηση και διάθεση εγκεκριμένων κτηνιατρικών φαρμάκων και σκευασμάτων για την πρόληψη & καταπολέμηση ασθενειών και (β) συμβουλευτική και κλινική πράξη που αφορούν την εκτροφή, την διατροφή και την αναπαραγωγή των παραγωγικών ζώων.

Απαιτούμενα προσόντα:

(α) Πτυχίο κτηνιατρικής σχολής

(β) Γνώση φαρμακευτικών κτηνιατρικών σκευασμάτων.

Επιθυμητά προσόντα:

(α) Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών σε ανάλογη θέση

(β) Δίπλωμα οδήγησης

Αποδοχές αναλόγων προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Graduate Software Engineer

Graduate Software Engineer

Citrix is looking for exceptional, enthusiastic university graduates! Do you want your work to have an immediate and lasting impact to external and internal customers? This role provides an opportunity to participate in the software engineering process of a major, worldwide software company defining the future of work with open and closed-source projects at its core. Agile teams at Citrix are powering digital transformation for business to thrive in the cloud era, embracing mobile users, personal devices, wireless access, app stores, SaaS, and cloud infrastructure.

Minimum Requirements:

•        Expecting a Bachelor’s Degree from an accredited university.

•        Understanding of software development lifecycle process.

•        Understanding of operating systems and computer networking.

•        Understanding of Computer Science fundamentals (e.g., algorithms, data structures).

•        Proficient in a one or more object oriented programming language (C, C++, Java).

•        Experience with one or more scripting languages (e.g., Unix shell, PERL, Java Script, PowerShell).

•        Fluent in English

All candidates should preferably be:

•        Willing to work on diverse products and projects, each requiring different technologies, methodologies and approaches.

•        Willing to continuously learn and improve in a dynamic environment through external courses, internal courses, mentoring with highly experienced and skilled engineers and/or on-the-job training on projects.

•        Willing to work on the latest virtualization and cloud technologies, advancing towards the Citrix vision of consumer driven access to applications, desktops and cloud based computing. You will also receive general guidance on work that may span multiple disciplines of software engineering while following established practices and procedures.

•        Familiar with cloud computing technologies such as Microsoft Azure or Amazon EC2.

Personal qualities we look for:

•        Strong written & verbal communication skills.

•        Self-motivated individuals, with a strong desire to learn and develop.

•        A can-do positive, pro-active attitude.

•        Passion for technology.

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση τους ακολουθώντας το σχετικό link : https://jobs.citrix.com/job/CITRA005812897/Graduate-Software-Engineer

Important Notice : All Candidates should apply with a copy of their CV, translated in English.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

Ημερομηνία:17.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (Graduate Software Engineer.pdf)Graduate Software Engineer.pdf[ ]209 Kb
 

Lab engineer position in the field of "Wireless system design and experimentation".

Lab engineer position in the field of "Wireless system design and experimentation".

AIT's Broadband Wireless and Sensor Networks (B-WiSE) Research Lab seeks to hire a full-time engineer to join the wireless design and experimentation activities of the lab.

The ideal candidate will be a person with a good understanding  of and experience in wireless system design, with emphasis on hardware design. Baseband, radio frequency (RF) and antenna design are targeted. On the baseband side, a familiarization with wireless modem testbeds (such as National Instruments USRPs) is expected, along with a knowledge of wireless physical layer design and simulation. On the RF design side, an understanding of radio frequency (RF) chains and components is expected, including both analog and digital components, as well as circuit design up to microwave and possibly millimeter wave frequencies. On the front of antenna design, the key target is analog and mixed analog-digital circuit design for load control, switching and antenna feeding circuits in general, as well as the prototyping of printed antennas. A familiarization with the software tools used for the design or control of the above components (e.g. Matlab for PHY-layer design, LabView for modem control, HFSS for antenna design, CAD software for PCB design, etc.) will be appreciated.

A basic understanding of the physical layer of wireless communication systems is important, including wireless propagation and antenna theory. Experience in channel measurements / modelling and / or antenna design is a plus.

The candidate should have a proven track record of work on wireless system design on the topics mentioned above.

A post-graduate degree (MSc or PhD) is not required, but will be taken into account.

Contact person: Dr. Constantinos Papadias

Head, Broadband Wireless & Sensor Networks (B-WiSE) Research Group

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Ημερομηνία:15.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Junior Researchers in the areas of artificial intelligence or signal processing

Call for Junior Researchers in the areas of artificial intelligence or signal processing

• Full Time

• Anywhere

 

Call for Junior Researchers

The Multimodal Signal Analytics Group of Athens Information Technology is seeking junior researchers in the areas of artificial intelligence or signal processing (aiming at deep learning for computer vision), for the needs of research and development projects, with the following responsibilities and profile:

Responsibilities

• Implementations of deep learning and computer vision algorithms, using scientific papers as the

starting point of the development.

• System integration: Produce end-to-end systems from algorithmic implementations (either

created in-house, or provided by partners).

 

Required qualifications

BSc with signal processing and programming courses in the curriculum

• Programming in C/C++

• Usage of OpenCV and/or deep learning libraries/frameworks (Keras, Tensorflow, Caffe, etc.)

• Programming both Unix and Windows systems

• Teamwork, self-motivated

• Fluent in spoken and written English

 

Desired qualifications

• MSc in signal processing and/or deep learning

• Research experience (publications, project participation)

• Multi-threaded programming

• Programming in Python

• ARM, Raspberry Pi, Movidius

 

Date of hiring: Immediate

Contact person:Dr. Aristodemos Pnevmatikakis Professor, Multimodal Signal Analytics Group, Athens Information Technology, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Ημερομηνία:15.01.2019

Πηγή:www.career.uth.gr

 

Αρχιτέκτονας

Αρχιτέκτονας - Ασπρόπυργος

Τεχνική εταιρία στον Ασπρόπυργο αναζητεί Αρχιτέκτονα

O υποψήφιος θα πρέπει να έχει άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, καλή γνώση MS office, autocad, MS project και να μιλά άπταιστα αγγλικά.

Επιθυμητή η γνώση γαλλικών ή γερμανικών, η εμπειρία στη διαχείριση τεχνικών

έργων καθώς και πιστοποιήσεις PMP, PMI – RMP στο MS project.

Περισσότερες Πληροφορίες


Ημερομηνία:14.12.2018

Πηγή:www.skywalker.gr

 

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης - Θεσσαλονίκη

Από ανώνυμη παραγωγική και εμπορική εταιρία με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητείται Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης, απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής ΑΕΙ Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, με αντικείμενο την τεχνική υποστήριξη, την οργάνωση προωθητικών ενεργειών (τεχνικών ομιλιών, ημερίδων και επιδείξεων), καθώς και το R&D της εταιρίας.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πολύ καλή γνώση μεταλλικών κατασκευών
 • Πολύ καλή γνώση στατικών προγραμμάτων μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών
 • Καλή γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων (Top Solid, Autocad κτλ.)
 • Ευχέρεια χρήσης ευρωπαϊκών προτύπων
 • Άριστη γνώση αγγλικών και δεύτερης ξένης γλώσσας
 • Ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Ευχέρεια τεχνικών ομιλιών σε μηχανικούς και τεχνίτες
 • Οργάνωση, μεθοδικότητα και συνέπεια
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Ηλικία έως 35 ετών με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Παρέχονται:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Προοπτικές εξέλιξης
Ημερομηνία:14.12.2018
Πηγή:www.skywalker.gr

 


Σελίδα 1 από 865

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20028
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 11112256