www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Βιολόγος ή Χημικός

Βιολόγος ή Χημικός

Βιολόγος ή Χημικός στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί  μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το αντικείμενο του έργου αφορά στη Μοριακή και γονιδιωματική ανάλυση της ανθεκτικότητας ιχθύων έναντι στελεχών b-nodavirus και στην ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας.

Ειδικότερα αφορά: α) στον προσδιορισμό χρονικού (-ών) σημείου (-ων) μέγιστης ανοσολογικής ενεργότητας ανθεκτικής οικογένειας λαβρακιών μετά από πειραματική μόλυνση με στέλεχος b-nodavirus (ΠΕ4), β) στην ανάλυση της γονιδιακής έκφρασης οικογενειών λαβρακιών διαφορετικής ανθεκτικότητας έναντι στελέχους b-nodavirus και στον προσδιορισμό γονιδίων που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα (ΠΕ5) και γ) στην ανάπτυξη PCR συστοιχιών ως εργαλείο για τον έλεγχο της ανθεκτικότητας λαβρακιού έναντι στελεχών του ιού b-nodavirus (ΠΕ7).

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα. Ο επιλεγείς δύναται να μετακινείται για δειγματοληψίες πεδίου, επιστημονικές συναντήσεις, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. Τα έξοδα μετακίνησης και παραμονής του επιλεγέντος βαρύνουν καθ’ ολοκληρίαν τον προϋπολογισμό της Πράξης, είναι επιπλέον της αμοιβής του και ανάλογα του εξοδολογίου κίνησης του.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής Βιολογίας, Χημείας ή συναφούς Τμήματος
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στη Μοριακή διαγνωστική
  •  Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (Β2)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στην υποβολή της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αίτηση [η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση] με αναφορά στον κωδικό της θέσης

2. Βιογραφικό Σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο του Europass.

3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο έως και την Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πράξη «Ανάπτυξη PCR μικροσυστοιχίας για τον προσδιορισμό γονιδιακών μεταβολών που σχετίζονται με την ανθεκτικότητα του λαβρακίου έναντι της ιογενούς νευρικής νέκρωσης από B-NODAVIRUS, με δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης» με Κωδικό ΟΠΣ 5010925 .

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478858, 210 6478857 [Ρένα Τσαγκαρίδου], ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:4.12.2018

Πηγή:www.career.uth.gr

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20881
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 12076238