www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Job Market -- JobMarket Notices -- Πτυχιούχος Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Ανοσολογίας

Πτυχιούχος Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Ανοσολογίας

Πτυχιούχος Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Ανοσολογίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «Microglia-driven pathology and altered surveillance in demyelination» με κωδικό 1156, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ» το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ μέσω σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

ΤΟΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ως τόπος απασχόλησης του έκτακτου προσωπικού ορίζεται η έδρα του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, επί της οδού Βασιλίσσης Σοφίας 127, 115 21 Αθήνα, ή όπου αλλού απαιτήσουν οι ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι τρίτων χωρών εφόσον είναι μόνιμοι κάτοικοι της χώρας και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:

ΘΕΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ #1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Ανοσολογίας ή άλλων συναφών επιστημών, της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
 • Διδακτορικό δίπλωμα (PhD) σε συναφές αντικείμενο.
 •  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 •  Τεχνικές γνώσεις μοριακής βιολογίας και κυτταροκαλλιέργειας (π.χ. απομόνωση νευρικών/ γλοιακών κυττάρων του εγκεφάλου και λεμφοκυττάρων, PCR, rtPCR, Western Blot, απομόνωση DNA/RNA).
 •  Εμπειρία σε τεχνικές ανοσολογίας (FACS, ELISA).
 •  Εμπειρία σε πειραματικά μοντέλα νευροεκφυλιστικών διαταραχών (ιδανικά στα μοντέλα Σκλήρυνσης κατά Πλάκας, EAE και Cuprizone).
 •  Συμμετοχή σε ανακοινώσεις ή/και Δημοσιεύσεις σε ελληνικά ή/και διεθνή συνέδρια και επιστημονικά περιοδικά, αντίστοιχα, με θέμα συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
 •  Εμπειρία σε τομές παραφίνης/κρυοστάτη για ανοσοϊστοχημεία και ανοσοφθορισμό.
 •  Εμπειρία σε χειρισμούς και ανάλυση γονότυπου διαγονιδιακών ζώων εργαστηρίου.
 •  Εμπειρία στη χρήση συνεστιακής μικροσκοπίας φθορισμού (confocal).

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Στο φάκελο υποβολής της πρότασης κάθε ενδιαφερόμενου θα πρέπει να εμπεριέχονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Αίτηση που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση με αναφορά στον κωδικό της θέσης.

2. Βιογραφικό Σημείωμα σύμφωνα με το πρότυπο του Europass.

3. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Σε περίπτωση κατά την οποία ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και τα πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ.

4. Αντίγραφα πιστοποιητικών ξένης γλώσσας.

5. Βεβαιώσεις για την πιστοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης 1-7 (π.χ. από Επιστημονικό Υπεύθυνο, Επιβλέποντα Καθηγητή κλπ.).

6. Στοιχεία επικοινωνίας δύο (2) ατόμων για συστάσεις, από ακαδημαϊκό ή/και επαγγελματικό περιβάλλον.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι και την 14η Δεκεμβρίου 2018, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν με την ένδειξη: «Αίτηση στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κωδικό θέσης 1 για την Πράξη με τίτλο «Microglia-driven pathology and altered surveillance in demyelination».

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Ανθρωπίνων Πόρων 210 6478857, 210 6478858 [Φένια Καλογεροπούλου], ή και στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Περισσότερες Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Ημερομηνία:4.12.2018

Πηγή:www.career.uth.gr

Attachments:
Download this file (orthi_epanalipsi.pdf)orthi_epanalipsi.pdf[ ]307 Kb
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Login


Τελευταία Νέα

Stats

Μέλη : 5
Περιεχόμενο : 20882
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 12076246