www.career.uth.gr

Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική -- Postgraduate -- Notice


Προκήρυξη Εισαγωγής Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων

Το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις εξής εξειδικεύσεις στην Πληροφορική:

Υπολογιστικά Συστήματα

Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών

Λογισμικό

Επιστημονικοί Υπολογισμοί

Τεχνολογίες-Εφαρμογές

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι / πτυχιούχοι των Τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών, των Τμημάτων Πληροφορικής, των Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, των Τμημάτων των Σχολών Επιστήμης και Τεχνολογίας, των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής, των Ανώτατων Στρατιωτικών Σχολών Θετικής Κατεύθυνσης ισότιμων προς τα Πανεπιστήμια, καθώς και των Τμημάτων Πληροφορικής ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων ή Ηλεκτρονικών των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ.12γ και 13 του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 Α'). Οι απόφοιτοι TEI πριν από την αξιολόγηση της αίτησής τους, θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε οκτώ, τουλάχιστον, μαθήματα κορμού του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, όπως αυτά ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Δικαίωμα αίτησης έχουν και οι τελειόφοιτοι των ανωτέρω τμημάτων, οι οποίοι, εφόσον γίνουν δεκτοί, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Π.Μ.Σ. μόνο αν ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως και την εξεταστική περίοδο του Φεβρουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν μέχρι και την 11η Νοεμβρίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση υποψηφιότητας (υπάρχει και στον δικτυακό τόπο του Τμήματος: http://www.cse.uoi.gr/,Φόρμα Μ4).

2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι). Τελειόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, αλλά γίνονται δεκτοί μόνον εφόσον αποκτήσουν το πτυχίο τους μέχρι και την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2017.

3. Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας πτυχίου από τον .Ο.Α.Τ.Α.Π. (οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων του εξωτερικού).

4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών.

5. Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Όταν δεν υπάρχει αποδεικτικό, η γνώση θα πιστοποιείται με εξέταση, η οποία συνίσταται σε μετάφραση τεχνικού κειμένου στα Ελληνικά.

6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

7. Δύο (2), τουλάχιστον, συστατικές επιστολές.

8. Αποδεικτικά στοιχεία ερευνητικής δραστηριότητας (αν υπάρχει).

9. Σύντομη έκθεση επιστημονικών και επαγγελματικών ενδιαφερόντων, στην οποία να αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές σπουδές.

10. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα συνέβαλε στην πληρέστερη αξιολόγησή τους.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των ακόλουθων κριτηρίων:

 • Γενική εικόνα και κατάρτιση του υποψηφίου σε βασικούς τομείς των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και της Πληροφορικής, όπως αυτή αξιολογείται στη συνέντευξη.
 • Γενικός βαθμός πτυχίου.
 • Βαθμολογία σε προπτυχιακά μαθήματα σχετικά με το Π.Μ.Σ. και επίδοση στη διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στο προπτυχιακό επίπεδο.
 • Συστατικές επιστολές του υποψηφίου.
 • Ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου (εφόσον υπάρχει).
 • Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατέθεσε.

Οι συνεντεύξεις (και η γραπτή εξέταση των αγγλικών όπου χρειάζεται), θα πραγματοποιηθούν στις 25 Νοεμβρίου 2016. Οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τις λεπτομέρειες της συνέντευξης από την ιστοσελίδα του Τμήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.cse.uoi.gr.

Υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. για μεταπτυχιακές σπουδές στην Πληροφορική, καθώς και όσοι αρίστευσαν στις προπτυχιακές τους σπουδές σε Τμήμα Πληροφορικής ή άλλο συναφές Τμήμα γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφόσον ικανοποιούν τις συνθήκες που περιγράφονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών (οφείλουν όμως να παραστούν στη συνέντευξη).

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα ανακοινωθούν στις αρχές Δεκεμβρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ: 26510 – 07196, 07458, Μεταβατικό Κτίριο, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Τ.Κ. 45110 Ιωάννινα,), ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Τμήματος (http://www.cse.uoi.gr), όπου υπάρχει και ο κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών.

 

ΠΜΣ "ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ (Β΄ ΦAΣΗ)

Δόθηκε παράταση στην υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αστική Ανάπλαση και Ανάπτυξη. " Οι φάκελοι υποψηφιότητας που θα ληφθούν υπόψη, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στη Γραμματεία του ΠΜΣ έως και την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου, ενώ τα μαθήματα του ΠΜΣ ξεκινούν την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016.

Στον σύνδεσμο http://upload.users.uth.gr/ θα βρείτε τη νέα προκήρυξη.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ: http://urban-redevelopment.prd.uth.gr

 

ΠΜΣ ΤΗΜΜΥ "Εφαρμοσμένη Πληροφορική"

Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών με τίτλο «Εφαρμοσμένη Πληροφορική». Το Π.Μ.Σ. απευθύνεται σε

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θέλουν να επικαιροποιήσουν/εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους ή να ειδικευτούν στις τελευταίες εξελίξεις της Επιστήμης των Υπολογιστών
 • Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που θέλουν να ειδικευτούν στην Πληροφορική
 • Πτυχιούχους Πανεπιστημίων/Πολυτεχνείων και ΑΤΕΙ που επιζητούν νέες ευκαιρίες επαγγελματικής απασχόλησης σε διαφορετικό τομέα από αυτόν που σπούδασαν

Η παρακολούθηση των διαλέξεων μπορεί να γίνεται και με ηλεκτρονικές διαδικασίες σύγχρονης και ασύγχρονης μάθησης, με αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας κατά την διάρκεια όλων των εβδομάδων σπουδών.

Οι απόφοιτοι Τμημάτων συναφών προς το αντικείμενο της Πληροφορικής μπορούν να αναγνωρίσουν, κατόπιν αιτήσεώς τους και απόφαση της ΓΣΕΣ, μέχρι τρία (3) μαθήματα, συνολικά 22,5 μονάδων ECTS.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 ισχύουν νέα, μειωμένα κατά 20%, δίδακτρα.

Oι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά στον παρακάτω ιστότοπο http://pgadmissions.inf.uth.gr,και να καταθέτουν τα έντυπα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος μέχρι και τη Δευτέρα 26  Σεπτεμβρίου 2016. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού, υπεύθυνη υπάλληλος: Κουγιουμτζίδου Ελένη Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου, Τ.Κ. 38221 Βόλος, τηλ. 24210-74934

 

 

ΔΠΜΣ ΑΣΚΗΣΗ, ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα Τμήματα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λειτουργούν Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο: «Άσκηση, Εργοσπιρομετρία και Αποκατάσταση».

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Ιατρικής, ΤΕΦΑΑ, Πολυτεχνικών Σχολών, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντιστοίχων τμημάτων ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ΤΕΙ (Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας κλπ.) συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Επίσης γίνονται δεκτοί απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ άλλων ειδικοτήτων υπό προϋποθέσεις συμπληρωματικών κριτηρίων και συνεκτίμηση αποδεδειγμένης επαγγελματικής και ερευνητικής εμπειρίας, ύστερα από απόφαση της ΕΔΕ.

Στους τρεις πρώτους αποφοιτήσαντες, με την υψηλότερη βαθμολογία, δίνονται υποτροφίες.

Η διάρκεια σπουδών είναι 4 εξάμηνα (Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει

12 υποχρεωτικά μαθήματα, εργαστήρια και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής). Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Υποβολή αιτήσεων (αυτοπροσώπως ή αποστολή με courier) έως και 09.9.2016 και ώρες 10:00 έως 13:00.

Η Αίτηση Συμμετοχής και το Βιογραφικό Σημείωμα παρακαλούμε να αποσταλούν ΚΑΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (www.med.uth.gr/pmsasa).

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 8ου ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΜΣ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΤΕΙ Κρήτης

Το Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής ανακοινώνει την έναρξη του 8ου κύκλου σπουδών, του διετούς αυτοδύναµου Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» (ΠΜΣ ΛΕ), από το χειµερινό εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 2016-'17.

Οι µεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν δυνατότητα επιλογής παρακολούθησης των µαθηµάτων µη- ειδικότητας (δηλ. 6 και ½ στο σύνολο των 14 µαθηµάτων των Α’, Β’, και Γ’ εξαµήνων), είτε, µε τεχνολογίες εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε δια ζώσης, είτε µε συνδυασµό των δύο.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστηµίων ή Τ.Ε.Ι.) ενώ προβλέπονται δίδακτρα για την παρακολούθησή του (βλ. θεσµικό πλαίσιο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ ΛΕ).

Τα κριτήρια επιλογής είναι:

1. Βαθµός πτυχίου.

2. Γνώση Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον lower.

3. Δύο (2) συστατικές επιστολές (κατά προτίµηση από µέλη ΔΕΠ ή ΕΠ).

4. Προσωπική συνέντευξη.

5. Συναφής επαγγελµατική εµπειρία.

6. Τυχόν δηµοσιευµένες ερ ευνητικές εργασίες.

7. Άλλοι τίτλοι σπουδών Α.Ε.Ι.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται στο διάστηµα από Δευτέρα 01 Αυγούστου 2016 έως και Δευτέρα 19 Σεπτεµβρίου 2016 (σφραγίδα ταχυδροµείου): Ταχυδροµική Διεύθυνση: Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ, Σ. .Ο., Τµήµα Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής, Γραµµατεία ΠΜΣ Λογιστική και Ελεγκτική, Εσταυρωµένος, 7100 4 Ηράκλειο, Κρήτη. Υπόψη κκ. Ε.Χήτα, ή Α.Μαστοράκη.

Επειδή έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες της µετατροπής του υφιστάµενου ΠΜΣ ΛΕ, σε Διατµηµατικό ΠΜΣ ΛΕ µε το οµόλογό µας Τµήµα ΛΧ του Πανεπιστη µίου Μακεδονίας, οι φοιτητές που θα επιλεγούν αναµένεται να υπαχθούν στο νέο καθεστώς (1ος κύκλος Διατµηµατικού ΠΜΣ ΛΕ) µετά τη δηµοσίευση του σχετικού ΦΕΚ.

Αναλυτικές πληροφορίες τόσο για τα δικαιολογητικά όσο και για τη λειτουργία του ΠΜΣ ΛΕ δίνονται στην ιστοσελίδα του http://www.teicrete.gr/msc-accaud/.

 


Σελίδα 6 από 124

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Η λίστα με όλα τα διαθέσιμα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Search

Νεες ευκαιριες αυτοαπασχολησης - Erasmus Νεων Επιχειρηματιων

Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων είναι μία εκπτωτική κάρτα, η οποία απευθύνεται σε νέους ηλικίας από 13 έως 30 ετών και προσφέρει στους κατόχους της εκπτώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και σε 37 ακόμα χώρες του εξωτερικού, σε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, όπως: πολιτισμός, εκπαίδευση, καταστήματα, μεταφορές, τουρισμός, υγεία.Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Νεα σε μορφη RSS

Αναζήτηση Εργασίας
Ανακοινώσεις
Υποτροφίες

Disabled.GR

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ/Η' ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Στο πλαίσιο των στοχευμένων δράσεων της Επιτροπής Ερευνών του Παν/μιου Θεσσαλίας υλοποιείται το έργο «H πρόσβαση των Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες στο φυσικό και μαθησιακό περιβάλλον του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (Επ. Υπεύθυνη Μάγδα Νικολαραΐζη). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταγραφή των αναγκών των φοιτητών/τριών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦμεΑ) σχετικά με την προσβασιμότητά τους στο ΠΘ, την υποστήριξη των ΦμεΑ από τους συμφοιτητές τους που λειτουργούν ως βοηθοί και την υποστήριξη των διδασκόντων με ΦμεΑ. Για τους βοηθούς θα υπάρχει και μία συμβολική αμοιβή.
Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι διδάσκοντες του ΠΘ να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του προγράμματος http://prosvasi.uth.gr για να ενημερωθούν για το πρόγραμμα, να βρουν πληροφορίες για τα άτομα με αναπηρία και επίσης  να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα σχετικά έντυπα.

Research Jobs

Η στήλη Research Jobs http://www.researchgate.net/jobs/research/ της πλατφόρμας ResearchGate δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης εργασίας στον ερευνητικό τομέα, σε οργανισμούς ανά τον κόσμο.

Polls

Είναι χρήσιμος αυτός ο δικτυακός τόπος (site)
 

Latest News

vcounter

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday218
mod_vvisit_counterThis week5022
mod_vvisit_counterLast week4616
mod_vvisit_counterThis month9638
mod_vvisit_counterLast month51444
mod_vvisit_counterAll days17295652

We have: 82 guests online
IP: 54.227.48.147
 , 
Today: Φεβ 23, 2018

ulti Clocks